گوجه ارزان می شود

    رها / سال گذشته نوسان نرخ ارز و ازدیاد تقاضا از سوی تجار کشور‌های همسایه انگیزه قاچاقچیان برای قاچاق محصولات کشاورزی به بازار‌های همسایه را افزایش داد که در نهایت…


    1 2 3 46