حضرت حافظ… حالا ما سر حضرت گفتنش هم باید کمی مماشات به خرج بدهیم! چرا که به قول دکتر شریعتی ما آدم ها را آن قدر به آسمان می بریم…

پوپولیسمِ مُسَلّح،پوپولیسمِ مصلِح

چند وقت پیش و پس از حملات تروریستی و مرگبار به مساجدی در نیوزیلند،یک تصویر روی صفحه اول خبرگزاری ها و روزنامه های جهان رفت و آن تصویرِ بانوی نخست…


« … و ابرهایی که گریستند »

جدا از اینکه ظاهراً رفعتی فقط یکی از اشتباهات داور را رؤیت کرده است اظهار نظر او مبنی بر مؤثر نبودن همان یک اشتباه کمک‌داور مسابقه که در دقیقه ۱۹…1 2 3 19